Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

Piotr Kędroń
Odsłony: 4386

Drodzy Rodzice, Opiekunowie
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję co następuje:

§ 1
[organizacja i sposób udostępniania materiałów dla uczniów]

 1. Zajęcia i materiały edukacyjne od 25 marca będą przekazywane uczniom za pomocą strony internetowej szkoły: www.szkola-nr1.pl/ - zakładka e-learning. Zastosowane rozwiązanie gwarantuje otwarcie materiałów w przeglądarce internetowej na dowolnym smartfonie, tablecie czy komputerze. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie niż przeglądarka internetowa.
   
 2. Publikacja e-lekcji będzie odbywać się według ustalonego harmonogramu (e-planu) znajdującego się na stronie internetowej szkoły w zakładce e-learning.
   
 3. W przypadku uczniów nieposiadających połączenia za pomocą sieci Internet, materiały edukacyjne będą do odebrania w szkole. Rodzic zostanie poinformowany telefonicznie przez wychowawcę o terminie bezpiecznego odbioru pakietu materiałów w formie papierowej, w godzinach dyżuru pedagogów.
  Wychowawca, za zgodą dyrektora szkoły, może ustalić z Rodzicem indywidualnie inny sposób przekazywania materiałów edukacyjnych.
 4. Od  30 marca będą możliwe konsultacje mailowe dla uczniów i rodziców z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Harmonogram i adresy mailowe będą opublikowane 27 marca na stronie internetowej szkoły w zakładce e-learning oraz wywieszony na drzwiach szkoły.
   
 5. Od 25 marca będą możliwe konsultacje telefoniczne dla uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym i nauczycielem wspomagającym. Harmonogram i numer telefonu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce e-learning oraz wywieszone na drzwiach szkoły.
   
 6. Ze względu na ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zakres treści nauczania ulega zmianie, względem obowiązującego programu nauczania z poszczególnych przedmiotów i może odbiegać od kolejności treści umieszczonych w podręcznikach.
   
 7. Wychowawcy w dniach 25-27 marca poinformują Rodziców (telefonicznie, SMS), że informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 znajduje się na stronie internetowej szkoły www.szkola-nr1.pl w zakładce e-learning i informacje oraz na drzwiach szkoły.

§ 2
[monitorowanie postępów i ocenianie]

 

 1. Postępy uczniów będą monitorowane na podstawie:
  1. informacji zwrotnej (np. odpowiedzi w udostępnionych plikach w chmurze)
  2. wykonanych przez uczniów testów, ćwiczeń online (linki w poście pod tematem e-lekcji)
  3. prac pisemnych, plastycznych wysłanych w formie plików graficznych lub tekstowych.

Dodatkowe szczegóły określi nauczyciel pod każdym wpisem na platformie edukacyjnej szkoły (zakładka e-learning).
W przypadku uczniów nieposiadających dostępu do sieci Internet, Rodzic w określonym terminie (w czasie dyżurów pedagogów) dostarcza wykonaną samodzielnie przez ucznia w domu pracę pisemną, plastyczną, techniczną, czy pliki na płytce CD/DVD  do szkoły.

 1. Każda samodzielna praca ucznia, wymieniona w powyższym pkt. 1, może być oceniona przez nauczyciela w formie opisowej lub może być wystawiony stopnień zgodny z wewnątrzszkolnym ocenianiem. Na ocenę nie ma wpływu sposób wykonania pracy, związany z obsługą techniczną przez ucznia narzędzia wykorzystanego przez nauczyciela.
 2. W okresie od 25 marca do 10 kwietnia nie będzie sprawdzianów wiadomości obejmujących pełne działy. Wykorzystując platformę testową www.testportal.pl (uczeń podaje tylko imię i kod – patrz §3 pkt. 4) lub Forms na https://portal.office.com/ nauczyciele mogą przeprowadzić krótki test monitorujący bieżące postępy w nauce. Może być on oceniony w formie stopnia lub oceny opisowej.
 3. Bieżące oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego szkoły oraz są podane w informacji zwrotnej dla ucznia, bądź rodzica. Do dziennika papierowego oceny zostaną wpisane po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

§ 3
[materiały i narzędzia wykorzystywane do zajęć]

 1. Wszystkie materiały (w tym linki do zasobów sieciowych) dla uczniów są umieszczone na platformie edukacyjnej szkoły – zakładka e-learning na stronie internetowej szkoły.
   
 2. Na platformie edukacyjnej w zakładce e-learning zostały stworzone e-klasy, w których publikowane są materiały edukacyjne dla uczniów danej klasy.
   
 3. Każda lekcja zdalna (e-lekcja) składa się z dwóch części – podstawowej i dla chętnych. Podstawową wykonują wszyscy uczniowie i czas jej wykonania nie przekracza 45 minut samodzielnej pracy ucznia. Zadania i materiały dla chętnych wykonują tylko uczniowie z własnej woli. Dodatkowa praca może być dodatkowo oceniona.
   
 4. Do publikacji materiałów nauczyciele wykorzystują następujące narzędzia:
  1. stronę internetową szkoły www.szkola-nr1.pl (zakładka e-learning)
  2. usługę Office 365 w wersji edukacyjnej dostępnej dla naszej szkoły
  3. zintegrowaną platformę edukacyjną www.epodreczniki.pl
  4. elektroniczne materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  5. materiały prezentowane w publicznej telewizji i radiofonii
  6. inne wybrane przez nauczyciela
    
 5. Narzędzia i materiały wybrane przez nauczyciela nie mogą wymagać od ucznia zakładania konta. Uczeń loguje się tylko poprzez tzw. kod dostępu. Uczeń wykonując interaktywne testy, ćwiczenia podaje swój kod zgodnie z przyjętą formułą: klasa.nr w dzienniku – np. 5B07. Powyższe ograniczenia nie dotyczą platformy www.epodreczniki.pl oraz https://portal.office.com/

§ 4
[postanowienia szczegółowe]

 1. Kontakt elektroniczny z rodzicami i uczniami odbywa się przy użyciu maila służbowego. Nauczyciel co najmniej dwa razy dziennie sprawdza pocztę służbową.
   
 2. Nauczyciel wspomagający informuje rodziców uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji, telefonicznie lub poprzez wpisy na platformie edukacyjnej w zakładce wspomaganie.
   
 3. Wszystkie prace w formie elektronicznej są przechowywane przez nauczycieli na dysku służbowym, otrzymanym podczas szkolenia z nauczania zdalnego e-learning (OneDrive).
   
 4. Pod każdym nowym tematem nauczyciel udostępnia plik na informacje zwrotną od ucznia i rodzica –  plik dokumentu programu Word z możliwością edytowania lub jeden formularz Forms.
   
 5. Dyrektor udostępnia dla nauczycieli i uczniów loginy i hasła do zintegrowanej platformy edukacyjnej www.epdreczniki.pl  w aplikacji do zdalnej komunikacji (Teams). Wychowawca przekazuje rodzicom loginy i hasła otrzymane zdalnie od dyrektora szkoły.
   
 6. Materiały edukacyjne dla uczniów niemających dostępu do sieci Internet drukują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i dostarczają do wychowawcy, który kompletuje zestaw i dwa razy w tygodniu przekazuje rodzicowi, umawiając się z nim telefonicznie na odbiór ze szkoły w godzinach dyżuru pedagogów.