Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach – zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły oraz korytarza na parterze w części między salą nr 1 a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzice/opiekunowie uczniów klas 1 mogą odprowadzić dziecko pod wyznaczoną  salę tj. 107 i 110 z zachowaniem powyższych zasad.
 2. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 3. W szkole nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek przez uczniów, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne to nie ma przeciwskazań.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w wyznaczonych salach dydaktycznych według harmonogramu.
 8. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 9. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
Piotr Kędroń

Drodzy Rodzice, przypominamy, że zgodnie z zawarta umową, wypożyczone tablety należy zwrócić do 29 czerwca. W poniedziałek zwroty będą przyjmowane od godziny 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Piotr Kędroń

W piątek 26 czerwca od godziny 1000 będzie można odebrać świadectwa według poniższego harmonogramu.

W obecnej sytuacji nie ma obowiązku odbioru świadectwa w czerwcu. Uczniowie lub rodzice będą mogli zrobić to w późniejszym terminie, nawet we wrześniu. Jedynie klasy ósme, ze względu na rekrutacje do szkół średnich muszą odebrać świadectwo ukończenia szkoły.

Po odbiór świadectwa może przyjść uczeń, który jest zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść uczeń lub rodzic, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 Ze względów bezpieczeństwa uczniowie na terenie szkoły muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Podczas oczekiwania na odebranie świadectwa odległość między uczniami musi wynosić co najmniej 1,5 m. Świadectwa będą wręczać wychowawcy w wyznaczonym miejscu na każdym piętrze (szczegóły w szkole). Podczas odbioru świadectwa uczniowie mają zakryte usta i nos.

Do szkoły wchodzimy przez główne drzwi od strony kościoła, natomiast ze szkoły wychodzimy przez drzwi od strony murów. Oczekując na wejście do szkoły uczniowie są zobowiązani zachować między sobą odstęp 2 m, ustawiając się od drzwi w kierunku rynku.

godziny odbioru świadectwa

klasy

piętro 

1000-1100

8a

8b

8c

1

2

3

1200-1220

7a

7b

7c

1

2

3

1230-1250

6a

6b

1

2

1300-1320

6c

6d

6e

1

2

3

1330-1350

5a

5b

1

2

1400-1420

5c

5d

1

2

1430-1450

5e

4a

4b

1

2

3

1500-1520

1a

1b

1c

parter

1

2

1530-1550

2a

2b

2c

parter

1

2

1600-1620

3a

3b

3c

parter

1

2