Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

dzień

informacja

piątek 12 czerwca

Dzień wolny od zajęć zdalnych

(tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów rodziców pracujących)

poniedziałek 8 czerwca

wtorek 9 czerwca

środa 10 czerwca

Ostatnie terminy konsultacji klas 4-8 – zapisy elektroniczne do 6 czerwca poprzez arkusz:

(kliknij, aby zapisać się)

wtorek 16 czerwca

środa 17 czerwca

czwartek 18 czerwca

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć zdalnych (tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów rodziców pracujących)

piątek 26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego.

Dzień wolny od zajęć zdalnych

Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw zostanie podany w ostatnim tygodniu nauki.

 

Piotr Kędroń

W pierwszym tygodniu czerwca 1-5 będzie możliwość konsultacji uczniów z nauczycielami przedmiotów matemetyczno-przyrodniczych. Uczeń przychodząc na konsultacje przynosi podpisane przez rodzica oświadczenie:
(pobierz dokument).

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa prosimy zapisywać się na poszczególne konsultacje wypełniając poniższy formularz:

konsultacje 01-05 czerwca dla uczniów klas 4-7 mat-przy
pierwsze zapisy do 29 maja
 

Piotr Kędroń

Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych odbędą się według harmonogramu:

dzień

przedmiot

klasa

godzina

sala lekcyjna

środa
27 maja

matematyka

8ab

1100

210

matematyka

8c

900

215

 

 

 

 

 

czwartek
28 maja

język polski

8a

900

210

język polski

8b

1400

212

język polski

8c

1100

215

 

 

 

 

 

piątek

29 maja

język angielski

8a

1400

210

język angielski

8b

1100

212

język angielski

8c

1400

210

 

Uczniowie przychodzą na wybraną godzinę przynosząc ze sobą podpisane przez rodzica oświadczenie.

Piotr Kędroń

Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN od 25 maja uczniowie klas 8 mogą przyjść na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, zachowując poniższe zasady bezpieczeństwa:

 • Zapisuj się poprzez elektroniczny formularz i przychodź według opublikowanego harmonogramu na konsultacje.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 
 
Piotr Kędroń

Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN od 25 maja uczniowie klas 1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły z obowiązkiem zachowania m.in. poniższych zaleceń:

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Szkoła nie może udostępniać wspólnych przyborów i materiałów dla uczniów.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą odpowiednią ilość pożywienia i picia,  w zależności od czasu pobytu. W tym tygodniu nie będzie możliwości uruchomienia stołówki.
 • Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Zabrania się używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć na terenie szkoły.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomiony rodzic/opiekun ma obowiązek pilnego odebrania  ucznia ze szkoły.

Więcej szczegółów:  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna