Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN od 25 maja uczniowie klas 8 mogą przyjść na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, zachowując poniższe zasady bezpieczeństwa:

 • Zapisuj się poprzez elektroniczny formularz i przychodź według opublikowanego harmonogramu na konsultacje.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 
 
Piotr Kędroń

Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN od 25 maja uczniowie klas 1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły z obowiązkiem zachowania m.in. poniższych zaleceń:

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Szkoła nie może udostępniać wspólnych przyborów i materiałów dla uczniów.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą odpowiednią ilość pożywienia i picia,  w zależności od czasu pobytu. W tym tygodniu nie będzie możliwości uruchomienia stołówki.
 • Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Zabrania się używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć na terenie szkoły.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomiony rodzic/opiekun ma obowiązek pilnego odebrania  ucznia ze szkoły.

Więcej szczegółów:  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna   

 

Piotr Kędroń

Od wtorku będą możliwe konsultacje uczniów klas 8 z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, język angielski, matematyka). Uczeń przychodząc na konsultacje przynosi podpisane przez rodzica oświadczenie:
(pobierz dokument)

 Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa prosimy zapisywać się na poszczególne spotkania wypełniając poniższy formularz:

konsultacje 25-29 maja
pierwsze zapisy do 24 maja

Szczegółowy harmonogram konsultacji (dzień i godzina) zostanie udostępniony w poniedziałek.
Co tydzień będzie można zapisywać się na kolejne konsultacje.
  

Piotr Kędroń

  Zgodnie z rozporządzeniem, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 maja rozpoczynamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla  uczniów klas 1-3.

  Prosimy, aby rodzice uczniów, którzy wysłali w formie elektronicznej Oświadczenie, dostarczyli wersje papierową przyprowadzając ucznia do szkoły. Ponadto zgodnie z procedurami prosimy o podpisanie i dostarczenie do szkoły deklaracji
(pobierz dokument).

  Wszystkich uczniów naszej szkoły obowiązuje „nauczanie zdalne”. Od poniedziałku ulegnie zmianie harmonogram umieszczania materiałów dla uczniów, tzw. e-plan. Ze względów organizacyjnych może pojawić się najpóźniej 25 maja.

Wytyczne, związane z bezpieczeństwem, zostaną opublikowane, najpóźniej 23 maja. 

 
 
Piotr Kędroń

W związku z możliwością organizacji zajęć opiekuńczych od 25 maja, prosimy pracujących rodziców/opiekunów o wypełnienie oświadczeń, które będą deklaracją przyprowadzenia ucznia klasy 1-3 do szkoły.

By móc zorganizować pracę szkoły, prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń do 19 maja w formie papierowej lub przesłać elektronicznie skan/zdjęcie na adres mailowy szkoły.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać w wersji papierowej przy wejściu do szkoły. Przed podpisaniem proszę zapoznać się z „Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach”.

Pobierz:

Szkoła jest czynna codziennie od 800-1600. Adres mailowy szkoły to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Piotr Kędroń

Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) ustalone zostały kryteria końcoworocznej oceny z zachowania.

Szczegółowe kryteria oceny z zachowania można przeczytać klikając na ten tekst (wymaga logowania na konto ucznia) lub odbierając wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus, która została dziś wysłana do wszystkich rodziców.

Od 14 maja będzie można w dzienniku elektronicznym zapoznać się z przewidywanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach 4-8 oraz przewidywaną oceną opisową w klasach 1-3.